Táborozási Házirend


Balatonszárszói Ifjúsági Tábor


A Balatonszárszói Ifjúsági Tábor egységes házirendje állapítja meg a táborban a táborozói jogok és kötelességek gyakorlását, és a tábor munkarendjével kapcsolatos rendelkezéseket. A házirend olyan jogforrás, mely a Balatonszárszói Ifjúsági Tábor mindennapi működését, a tábori életviszonyokat és az ebből fakadó mindennapi élethelyzeteket szabályozza.
A házirendnek minden jogszabálynak megfelel, azokkal nem ellentétes.
A házirend elősegíti táborunk feladatainak ellátását, ezért betartása kötelező minden résztvevő tanuló, nevelő, pedagógus és a tábor működését biztosító személyzet számára.
I. A házirend nyilvánosságra hozatala
o A házirend a kihirdetéstől érvényes.
o A házirendet a táborba érkezéskor minden táborozó és táborvezető a tábor kezdetén kézhez kapja.
o A házirendet az alábbi helyekre helyezzük el:
• a tábor hivatalos honlapjára,
• a tábor területén mindenki által könnyen megközelíthető helyre, hírfalra.


II. A táborozó jogai és kötelességei


1. A táborozó jogai
o A táborozónak joga, hogy személyiségét, emberi méltóságát, családi és magánélethez való jogát tiszteletben tartsák, és védelmet biztosítsanak számára. Ha a táborozó úgy érzi, hogy erkölcsi mivoltában megsértették, segítségért fordulhat a tábor bármelyik vezetőjéhez.
o A táborozónak joga, hogy vitás ügyekben a tábor bármelyik vezetőjéhez forduljon kérdéseivel, javaslatával, véleményével, és problémás esetekben segítséget kérjen.
o A táborozó joga, hogy személyesen vagy képviselő útján - a jogszabályokban meghatározottak szerint - részt vegyen az érdekeit érintő kérdések megvitatásában, illetve javaslatot tegyen a döntések meghozatalában.
o A táborozónak joga, hogy véleményt mondjon a tábor működésével, életével, a vezetők munkájával kapcsolatos kérdésekben, de oly módon, hogy az nem sértheti mások emberi méltóságát.
o A táborozót nem érheti hátrány lelkiismereti meggyőződése, felekezete, nemzetiségi hovatartozása, véleménye, kifejtett nézete miatt. Ha a táborozó úgy érzi, hogy e jogában megsértették, segítségért fordulhat tábor bármelyik vezetőjéhez, és a törvényben meghatározottak szerint kérheti az őt ért sérelem orvoslását.


2. Táborozói jogok érvényesítése a táborban
o A táborozó jogai a tábor elfoglalása után a tábor kezdetétől érvényesíthetőek.
o A táborozó egyéni érdeksérelme esetén írásban panaszt nyújthat be a tábor vezetőjéhez felülvizsgálat kérése céljából. A Felülvizsgálati kérelemben le kell írnia a panasz lényegét tényekkel, adatokkal alátámasztva. A panasz érdemi elbírálása, orvoslása érdekében a tábor vezetője köteles intézkedni a benyújtástól számított 1 napon belül. Erről írásban kell értesítenie a táborozót. Jogszabálysértés esetén a táborozó, vagy törvényes képviselője Törvényességi Kérelmet adhat be a tábor vezetőjének.
o A táborozónak joga, hogy adatait a tábor biztonságos körülmények között kezelje, tárolja.


3. A táborozó kötelessége
o A táborozó kötelessége, hogy a tábor vezetőjének, alkalmazottainak és táborozó társainak emberi méltóságát és jogait tiszteletben tartsa.
o A táborozó kötelessége, hogy úgy éljen jogaival, hogy azzal mások érdekeit ne sértse, valamint mást ne akadályozzon jogainak gyakorlásában.
o Köteles megismerni a házirend előírásait, és a tábor területére történő belépésével egyben magára nézve kötelezőnek venni azt.
o A táborozó kötelessége, hogy vigyázzon a tábor felszerelésére, berendezéseire, azokat előírásszerűen kezelje, a szándékosan elkövetett károkat megtérítse.
o A táborozó kötelessége, hogy óvja saját és társai testi épségét, egészségét, tartsa be a közlekedési, a balesetvédelmi és a tűzrendészeti szabályokat.
o A táborozó kötelessége, hogy haladéktalanul jelentse a felügyeletét ellátó vezetőknek, vagy a tábor más alkalmazottjának, ha saját magát, társait, a tábor alkalmazottait, vagy másokat veszélyeztető állapotot, tevékenységet, illetve balesetet észlelt. A tábor vezetője a táborozói balesetekről jegyzőkönyvet vesz fel.
o A táborozó kötelessége, hogy a tábor termeiben, berendezésében, létesítményében szándékosan, avagy a nem megfelelő magatartás miatt okozott károkat megtérítse.
o Az táborban tilos anyagi ellenszolgáltatás fejében szervezett vagy engedélyhez kötött szerencse- és hazárdjáték szervezése, lebonyolítása.
o A táborozói jogviszony megszűnésekor a leszámoló lapon feltüntetett tartozásokat (felszerelés ára, károkozás költségei stb.) visszafizetni köteles a táborozó, illetve amennyiben visszatérítésre jogosult azt a tábor ekkor rendezi.
o Amennyiben a táborozó megszegi, vagy nem tartja be kötelességeit, fegyelmi büntetés vagy fegyelmi eljárás indul ellene.


4. A táborozók által a táborba és a táborozók számára szervezett rendezvényekre behozható dolgok
o Dolognak tekinthető minden birtokba vehető tárgy, amely kézzel megfogható, érinthető.
o Nagy értékű dolgokat behozni nem ajánlatos, a tábor ezekért anyagi felelősséget nem vállal.
o A táborozók semmi olyan dolgot nem hozhatnak be és tarthatnak maguknál, amellyel mások testi vagy lelki épségét veszélyeztetik, vagy kockáztatják. Ilyen dolgoknak tekinthetők a szervezetre káros egészségi cikkek, kábítószernek minősülő anyagok, a fegyvernek minősülő tárgyak vagy a fegyvernek látszó tárgyak, a közbiztonságot
veszélyeztető tárgyak (pl.: gázspray, baseballütő, kard, tőr, íj, bokszer, dobócsillag, lánc, elektromos sokkoló, bármilyen robbanó, szúró, vágó eszköz, stb.).


5. Kártérítési felelősségek
o A táborozó általános felelősséggel tartozik a tábor vagyontárgyai, helyiségei iránt. A szándékosan, vagy vétlenül okozott kárt (egészben vagy részben) meg kell téríteni. A károkozásról a tábor vezetője jegyzőkönyvet vesz fel
o Ha a táborozó az intézménynek jogellenesen kárt okoz – a kár értékének megállapítása után a kárt meg kell térítenie.


6. A Szülőknek lehetőségük van:
o A táborban a Táborozót előre egyeztetett időpontban látogatni.
o Kérdéseikkel, észrevételeikkel, panaszaikkal a Táborvezetőhöz fordulni.

 

 

III. A tábor szabályai


1. Megérkezés
o A szállásokat elfoglalni a befizetés vagy annak igazolása után 10.30 óra után lehet.
o A táborozók a szállást átvételi lapon a tábor vezetésének egyik tagjától veszik át, majd itt is adják le a táborozás végén.
o A táborozók a szoba elfoglalása után tapasztalt rendellenességet a tábor valamelyik vezetőjénél haladéktalanul jelzik.
o A táborba érkező táborozók balesetvédelmi oktatásban vesznek részt. Ezek megismertetéséért a táborvezető a felelős. A táborozó vendégek aláírásukkal igazolják a szabályok megismerését, elsajátítását, a házirend megismerését, átvételét.


2. Távozás
o A szobákat 10.00-ig kell elhagyni
o Távozáskor a faházakat minden csoport köteles tisztán, felmosva átadni.
o A szálláshely elhagyása előtt a táborvezetővel le kell rendezni a táborozás ideje alatt felmerülő esetleges károkozásból eredő anyagi elmaradást.


3. Étkezés
o A táborban napi háromszori étkezés biztosított (reggeli, ebéd, vacsora)
o Az étkezés kizárólag a tábor ebédlőjében történhet.
o Ételt a szobákba bevinni szigorúan tilos.
o A tálaló edényeket az ebédlőből kivinni tilos.
o A külön igényeket (időpont, hidegcsomag) a táboroztatóknak a szállásfoglalással egyidőben kell jelezni, ettől eltérni nem lehet.
o Az étkezési időpontok hosszúsága a létszámtól függ, az időpontokat a tábor vezetősége osztja be.


4. A tábor helyiségeinek, területének használata
o A tábor táborozóinak, dolgozóinak joga, hogy az intézmény valamennyi helyiségét, létesítményét rendeltetésszerűen, balesetmentesen használja, fokozottan ügyelve a rendre, tisztaságra.
o A táborban és a tábori rendezvényeken tilos a dohányzás, alkohol tartalmú ital fogyasztása és kábítószer birtoklása és/vagy fogyasztása.


5. Takarítás
o A faházak – szobák és környékük tisztaságáért az ott tartózkodók a felelősek.
o A szemetet a faház mellet elhelyezett szemetesben kell gyűjteni.
o Az ebédlő, a szociális helyiségek takarítása a tábori személyzet feladata, de a tisztaság, a rend megóvása minden táborban tartózkodó kötelessége.


6. Hibák, károk
o A meghibásodásokat, a balesetveszélyes hibákat a tábor vezetőnél lehet és kell bejelenteni.
o A tábor létesítményeit és eszközeit köteles minden táborozó rendeltetésszerűen használni. Amennyiben kárt okoz, azt köteles megtéríteni. A károkért az elkövető táborozó tartozik anyagi felelősséggel.
o A szobákban elhelyezett alaprajzon szereplő berendezési és felszerelési tárgyakért a szállás igénybevételének ideje alatt a házban/szobában lakók közösen felelnek. A berendezési tárgyak sérülése, illetve eltűnése esetén köteles azt a kár okozója, illetve ha ez nem állapítható meg, akkor a szoba lakói megtéríteni.
o A szobákat az eredetileg átvett állapotban és elrendezésben kell visszaadni. Ha a berendezési tárgy nincs a helyén, hiánynak számoljuk fel.
o A tábor vezetése a keletkezett kár jegyzőkönyvbe való felvétele után a károsulttal felveszi a kapcsolatot, és a kár okozóját írásban köteles 1 napon belül értesíteni a kár anyagi vonzatáról.

 

 

IV. Tűzvédelmi Szabályzat


1. Tűzvédelem
o A tábor teljes területén tilos nyílt lángot használni.
o Dohányozni szigorúan tilos!
o Tűz esetén a "Tűzriadó terv" előírásait kell betartani. A tábor területén levő közlekedési utakat szabadon kell hagyni.
o Az utakat és a kapukat eltorlaszolni nem szabad.
o Elektromos berendezéseket hibás vezetékkel használni tilos! A tapasztalt hibát a tábor vezetőjénél kell bejelenteni.
o Az elektromos hálózat túláram elleni védelmét (biztosítékot) kiiktatni tilos!
o Tűz esetén minden táborozó, köteles a tűzoltást vezető személy utasításait betartani.
o Minden tűzesetet, az észlelést követően azonnal jelenteni kell telefonon, akár a saját mobilkészüléken is.
o A bejelentés tartalmazza a tűzeset pontos helyét, idejét, ki és mi van veszélyben és a bejelentő nevét.


2. Tűzriadó terv
o Biztosítani a menekülési lehetőségeket.
o Az épületet (a szálláson kifüggesztett terv szerint) minden táborozónak el kell hagyni.
o A táborozók tűz esetén a szállásról az ajtókon és az ablakon keresztül juthatnak ki.
o Azonnal hírt kell adni a tűz keletkezéséről. Tűz van hangos kiáltással, zajkeltéssel, a tábor dolgozóit értesíteni kell.
o Azonnal meg kell kezdeni az oltást.
o A tűzoltóság megérkezéséig mindenki köteles tőle telhetően a tüzet oltani és a tűzoltóság irányítójának engedelmeskedni.
o Az állami tűzoltóság riasztása telefonkészüléken, vagy saját mobiltelefon készüléken a következő telefonszámon: Tűzoltóság: 105

 


V. Balesetvédelmi Szabályzat


1. A táborozókra vonatkozó védő-, óvó rendszabályok
o A balesetbiztosítás megkötése a tábor megkezdése előtt ajánlott minden táborozó számára.


2. A táborhasználók táborozásával kapcsolatos egészségvédelmi, balesetvédelmi szabályok
o A balesetek megelőzésének első módja a házirend, a tűz- és balesetvédelmi szabályzat betartása.
o Az étkezőben, hálókban, a tábor területén a tisztaságot és a rendet megtartani.
o Veszélyt vagy balesetet előidéző helyzetet a vezetőiknek haladéktalanul jelenteni kell.
o A tábor területén lévő raktárakba, hulladék- és egyéb anyagokat tároló területekre, villamos áram elosztó helyiségekbe, konyha területére nem léphetnek be.
o A szabadtéri játékokat és a sport pályát fegyelmezetten, egymás testi épségére ügyelve szabad használni.

 

 

VI. Záró rendelkezések
o A házirendnek része a tűzvédelmi és a balesetvédelmi szabályzat. Érvényes minden táborozóra, vezetőre, vendégre és dolgozóra. A házirend, a tűz- és balesetvédelmi szabályzat súlyos megsértése esetén az elkövetőt a tábor vezetője a táborból azonnali hatállyal hazaküldheti. Ez esetben a befizetett térítési díjat a tábor nem téríti vissza.
o Benyújtott írásbeli kérelem alapján – indokoltság esetén – a tábor vezetője megszervezi a Házirend módosítását, beszerzi a szükséges egyetértési nyilatkozatokat és a fenntartó elé terjeszti jóváhagyásra.
o Az érvényben lévő házirendet kötelező módosítani, ha
• jogszabályi változások következnek be,
• a tábor vezetői, a táborozók és a szülők együttesen igényt tartanak erre,
• a fenntartó utasítást ad erre.
o Amennyiben a Házirendben nem szabályozott probléma merül fel, az aktuális jogszabályok tekintendők mérvadónak.


Balatonszárszó 2012. június 01.

 

 

Naptár