Korábbi projektek

Az IRMÁK Nonprofit Kft. folyamatosan figyelemmel kíséri mind az Európai Uniós, mind a hazai pályázati felhívásokat annak érdekében, hogy a maga elé kitűzött minőségre, megbízhatóságra és korszerűségre összpontosító célok megvalósulhassanak, ezzel szolgálva a társaság ellátottainak és partnereinek bizalmát, hozzájárulva egyszersmind a társaság szakmai és piaci sikereihez.

A támogatott lakhatás és az ott megvalósuló életvitellel fogalmilag szorosan összekapcsolható támogatott döntéshozatal jövőképében hangsúlyos elem az életre nevelés, a praktikus ismeretek elsajátítása. Soltvadkerten újonnan induló támogatott lakhatásunkban 2015 őszén 12 értelmi fogyatékos személy kezdi meg önálló életét, és a megvalósuló szolgáltatás különlegessége, hogy a szolgáltatás valóban önállóan, az Irmák más szociális ellátó intézményeitől függetlenül valósul meg, kizárólag a hely intézményekkel és ellátórendszerrel együttműködve, valóban helyi rendszerekbe ágyazottan.

Az IRMÁK Nonprofit Kft. a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. által kiírt pályázaton (FSZK 2015/84 kódszám) elnyert támogatás keretein belül a környező településeken szeretne bemutatkozni olyan programokkal, melyek nyitottak a lakosság számára is. A programok 2015. szeptember 01 – 2016. június 30. közötti időszakban valósulnak meg.

E pályázati programunk megvalósítása keretében a következő programokat kínáljuk:

  • „Értsd jól” program

Programunk célja az önismeret megerősítése, gondolatok, tervek, vágyak, érzelmek kifejezése, társas helyzetekhez illeszkedő viselkedésformák és kommunikáció elsajátítása, nemet mondás, stressz kezelés, problémakezelés, döntés, felelősségvállalás egyéni és kiscsoportos formában.

  • „Élni, nem visszaélni”

A programelem célja a lehetséges abúzusok különböző formáinak megismerése, kockázati tényezőinek feltérképezése valamint a visszaélésre utaló jelek felismerése. Két helyi dolgozónk belső képzése történne meg a tréningprogram önálló működtetése érdekében, majd 3 csoportban folyik önvédelmi program.

  • „A dolgozó ember”

A Támogatott Foglalkoztatás alternatív munkaerő piaci program módszertanát felhasználva segítjük lakóink elhelyezkedését a nyílt munkaerőpiacon, mely áll felkészítésből, munkahely feltárásból, elhelyezkedés segítéséből, betanításból és utókövetésből. A komplex szükségletfelmérésre és saját intézményi munkaképesség-felmérő módszerünkre alapozva zajlik a felkészítés.

  • „Ellátom magam”

A szolgáltatást igénybevevők háztartási ismeretek képzése igen fontos, mivel a támogatott lakhatás ellátottai olyan helyről érkeznek, ahol ezeket a dolgokat (élelmiszer-ismeret, eszközismeret, ételkészítés, vásárlás, tisztítószerek használata, kertművelés) lehetőségek hiányában nem tudták elsajátítani. A speciális háztartási ismeretek oktatási anyagából egy intenzív képzési anyagot kidolgozva tervezzük a megvalósítást.

  • „Közlekedj okosan”

Cél a helyi és környékbeli kulturális, építészeti sajátosságok, nevezetességek és intézmények megismerése, ismert és ismeretlen útvonalak, múzeumok, látnivalók bejárása az igények alapján jelentkező résztvevők számára. Helyismereti és közlekedés-ismereti program a művelődési házzal együttműködve, helyi művészettörténész, illetve iskolások bevonásával valósul meg. Résztvevők élménybeszámolója a programzáró konferencián.

  • A pénz nem boldogít

Az értelmi fogyatékos ember önálló életének egyik legnagyobb gátja a pénzgazdálkodással kapcsolatos hiányos ismeret és a pénz valamint a vásárolt termékek szinte egyedüli örömforrásként való értelmezése. Képességeikhez mérten szükséges pénzkezelésre és költségtervezésre megtanítani őket, valamint a biztonságos pénzkezelés és gyűjtögetés lehetőségeit megismertetni velük életszerű példák, emberi sorsok, kockázatok felvázolásával, elkerülésük lehetőségével, módszereivel, házi költségvetés-tervezéssel.

  • „Kerékpár-suli „

A társadalmi részvétel szerves részét képezi, hogy ellátottjaink a város szolgáltatásait veszik igénybe. Kis város lévén a kerékpározás fontos közlekedési forma, a szabadidő hasznos eltöltésére is lehetőséget ad, nem beszélve az egészségre gyakorolt jó hatásáról. Viszont a kerékpárral fontos a balesetmentes közlekedés. Az elméleti oktatások mellett nagyobb hangsúlyt fektetnénk a gyakorlásra, a cselekvésbe ágyazott tanulást részesítenénk előnyben. A biztonságos, balesetmentes kerékpározás nagyon fontos mindenki számára, ezért a helyi iskolával karöltve, az iskolában megszervezve hirdetnénk meg a programot a városban élő fiatalok számára is, integrált jelleggel.

  • „Semmi sem az, aminek látszik

A helyi szociális intézménnyel tervezünk megszervezni egy farsangi mulatságot és álarcosbált városi rendezvény keretén belül, melyen jelmezversenyre és integrált vetélkedőre is sor kerül.

  • „Művészeti kiállítás”

Kulturális és szabadidős programként szeretnénk megrendezni egy ép és sérült alkotói művészeti kiállítást a művelődési házban, amire eddig nem volt példa a településen.

  • „Legfőbb érték az egészség

A rekreációszervezés- és egészségfejlesztés elengedhetetlen része minden ember életének, ugyanakkor különös jelentőséggel bír a fogyatékos ember számára. Célja helyreállítani és szinten tartani a mozgásrendszerünket, mindeközben felüdülni és kikapcsolódni a tevékenységek által. Kiváló stressz-oldó és a személyiség pozitív pszichés vonásait megerősítő hatással bír. Az életvezetési kompetenciákat kibontva a testi egészséghez hozzátartozik az egészséges táplálkozás, életritmus, tartózkodás az izgató- és nyugtatószerektől, drogoktól, kellő mennyiségű mozgás, sportolás, higiénia, az élet tisztelete.

Az egészségfejlesztés először elméleti síkon kezdődik, majd a gyakorlatban rekrációs lehetőségekkel folytatódik programunkban. Előadás sorozat: egészséges táplálkozás, táplálék, mint vitaminforrás, megfelelő folyadék bevitel, rendszeres testmozgás, káros szenvedélyek hatásai a szervezetünkre és ennek mellőzésére való nevelés, drogprevenciós és addiktológiai előadások. A programot záró egészségnapon prevenciós- és szűrőprogramokat tartanánk a művelődési házban.

 

2016 júniusában disszeminációs rendezvényt tartunk a soltvadkerti Művelődési Házban. A rendezvény fő célkitűzése, hogy lehetőséget teremtsünk a program megismerésére, a pozitív gyakorlatok közvetítésére. A disszeminációs találkozón a szakmában dolgozók vagy az az iránt érdeklődők betekintést nyerhetnek a megvalósítás rejtelmeibe, valamint az elért eredményeibe. A program alatt kisfilmet készítünk, melyet a konferencia keretén belül levetítünk a vendégeknek. A szakmai eszmecsere egyrészt előkészítené a további életminőséget javító szolgáltatások kiterjesztését, de fontos szempont a szakmaközi kapcsolatok javítása is. A workshopokon a pályázat résztvevői újraélhetnék a dilemmát okozó szituációkat, a külső szakemberek bekapcsolódása pedig egy új nézőpontból világítana rá a megoldási alternatívákra.

Projektünk kiemelt céljának tekintjük továbbá az önkéntes segítők bevonását, így szeretettel várjuk azon diákok, aktív és nyugdíjas érdeklődők jelentkezését, akik csatlakoznának hozzánk.

A programsorozat a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. által kiírt, „Fogyatékos személyek helyi, regionális és országos szervezeteinek működési és szakmai programjainak támogatása 2015” című pályázaton elnyert támogatásból kerül megvalósításra.

clip_image001

IRMÁK Nonprofit Kft. szolgáltatás erősítésének támogatása
FSZF/2010-10121/0009

Pályázati felhívás címe: „A fogyatékos személyek részére szociális intézményi ellátást nyújtó nem állami, nem egyházi fenntartók tevékenységének támogatása”

Közreműködő Szervezet: Országos Foglalkoztatási Közalapítvány

A projekt megvalósítás befejezésének végső dátuma: 2011. május 31.
A program megvalósulását az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány támogatja

A projekt teljes költsége:82.890.900.- Ft

A támogatás mértéke:82.890.900.- Ft

A megvalósítás helye: Albertirsai Speciális Foglalkoztató Otthon és Intézményei 2730 Albertirsa, Köztársaság u. 115.,
Kraxner Alajos Speciális Foglalkoztató Otthon és intézményei 2014 Csobánka, Margitliget

A projekt célja:

Elsődleges célunk egy komplex egymásra épülő programcsomag bevezetése, mellyel biztosítani tudnánk a megbízható, kiszámítható szolgáltatási színvonalat az egyes egyének számára, minden szolgáltatási helyszínünkön. Hosszú távú célként a normalizációra, integrációra, autonómiára, való felkészítés lehetőségének folyamatos biztosítását tűzzük ki. Ennek elsődleges eszköze intézményeinkben a munkaképesség növelése, a munkaerő piaci szolgáltatások biztosításával lehetőség szerint az integrált munkahely biztosítása. Rövid távon leírtak biztosítására célunk, hogy fél éven belül Domonyban 19 Albertirsán 12, Csobánkán 22 munkavállaló kiképezése. A program eredményeképpen szeretnénk, ha ellátottaink közül egy éven belül Albertirsán 20 fő vehetne részt az IMHGY programban, 10 fő elkezdhetné az ITF programot. Csobánkán 20 ellátott vehetne részt az IMHGY programban és 10 ellátott megkezdhetné az ITF programot.

  

Kraxner Alajos Speciális Foglalkoztató szállásépületének akadálymentesítése

FSZK 1713/2/59

Program címe:„A fogyatékos emberek egyenlő esélyű hozzáférésének biztosítása a szociális ágazatban”

Pályázati felhívás címe:„Szociális alap- és szakosított ellátást, valamint gyermekjóléti alap- és gyermekvédelmi szakellátást nyújtó közintézmények akadálymentesítése”

Közreműködő Szervezet:Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány

A projekt megvalósítás befejezésének végső dátuma:2010. augusztus 31.

A pályázat a Norvég Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból elnyert vissza nem térítendő támogatásából valósul meg.

A projekt teljes költsége:24.997.718.- Ft

A támogatás mértéke:19.998.174.- Ft

A megvalósítás helye:Kraxner Alajos Speciális Foglalkoztató Otthon és Intézményei

2014 Csobánka, Margitliget 0242/5.

A projekt célja:

A pályázat megvalósításával célunk az intézményhez tartozó szállásépület akadálymentesítése első ütemének megvalósítása, melynek során az akadálymentes parkolóhelyek kialakításával biztosítjuk az intézmény mozgássérültek általi teljes értékű megközelítését. Pályázati koncepciónknak része továbbá az épületbe történő bejutás rámpa segítségével történő biztosítása, valamint a szintek közötti függőleges közlekedés személyi felvonó igénybevételével történő megvalósítása. Fentieknek köszönhetően bármely fogyatékossággal élő személy képes lesz kísérő nélkül is akadálymentesen bejutni, és az emeletek között közlekedni. Tekintettel az épületben lakó mozgássérült gondozottak, valamint a látogatóba érkező mozgásukban betegség, baleset, vele született rendellenesség, vagy előrehaladott koruk miatt akadályozott személyek számára jelentős előrelépést jelent a fejlesztés.

Célunk fentieken túl a közösségi helyiségek alkalmassá tétele arra, hogy hallássérült gondozottaink és hozzátartozóik is teljes értékű kikapcsolódásban részesülhessenek az itteni közösségi rendezvények és egyáltalán a mindennapok során. Ennek érdekében a minden szinten megtalálható közösségi helyiségbe indukciós hurok kerül kiépítésre.

Az info-kommunikációs akadálymentesítés keretében az intézmény bejáratánál, továbbá az épületben kontrasztos, káprázatmentes információs táblákat helyezünk el, melyeken nagy betűmérettel és braille írással is feltüntetjük a legfontosabb információkat (fő funkció, megnevezés, stb.). Erre a nehézkesen áttekinthető épület elrendezés és a kiterjedt intézményi terület miatt is szükség van, tehát valamennyi az intézménybe látogató számára lényeges és szükséges eleme ez pályázati koncepciónknak. Az info-kommunikációs akadálymentesítés elveit juttatjuk majd érvényre az egyébként építészeti szempontból releváns projektelemek (rámpa megvalósítás, lift kivitelezés) tekintetében is azzal, hogy kiemelt figyelmet szentelünk majd a kiviteli tervek elkészíttetése és a kivitelezés során ezek olyan formában történő megterveztetésére és megvalósítására, amely hallás- és/vagy látássérültek számára is alkalmassá teszi az akadálymentes, segítő nélküli használatot.

Célunk fentieken túl az is, hogy a megvalósítás során a lehető legkisebb hatást gyakoroljuk közvetlen és tágabb környezetünkre, a keletkező hulladékok megfelelő módon történő ártalmatlanítása által.

 

A megvalósítás során folytatott médiatevékenység:

Otthonunk Pomáz 2010. VII. évf. 9. szám

Befejeződtek az akadálymentesítési munkálatok az IRMÁK Nonprofit Kft. csobánkai speciális foglalkoztató otthonában

Ünnepélyes keretek között kerül átadásra 2010. augusztus 31-én a Kraxner Alajos Speciális Foglalkozató Otthon és Intézményeiben az Izland, Lichtenstein, Norvégia, EGT Finanszírozási Mechanizmus és a Norvég Finanszírozási Mechanizmus támogatásával megújított épület. A beruházás teljes költsége 24.997.718. Ft, ebből a támogatás mértéke 19.998.174.-Ft.

Az intézmény akadálymentesítése tavasszal kezdődött meg, hogy mindenki számára, egyenlő eséllyel hozzáférhetővé váljanak a szolgáltatások. A projekt célja az volt, hogy az intézményi lakók, valamint az ide látogatók értelmi és testi fogyatékosságának mértékétől függetlenül is önállóan – külső segítség nélkül – képesek legyenek az intézményben zajló életbe bekapcsolódni. A program keretében vállalt munkafolyamatok befejeződtek, átadásra vár a mozgássérült parkoló, valamint az épületbe történő bejutást biztosító rámpa. Személyi felvonó beépítése által biztosítottá vált a szintek közötti akadálymentes közlekedés. Fentieken túl hallássérült ellátottaink számára a közösségi eseményeket élvezhetőbbé tevő un. mobil indukciós hurkok kerültek beszerzésre, illetve a tájékozódást elősegítő információs táblák lettek kihelyezve.

”Az IRMÁK Nonprofit Kft. célja, hogy az egyéni különbözőségek figyelembe vételével megteremtsük azt a teljes értékű környezetet, amely a fogyatékkal élő személyeknek kényelmét és biztonságát, egyszóval komfortérzetét szolgálja.”- mondta Bárány Sándor, az IRMÁK Nonprofit Kft. fejlesztési igazgatója.

A pályázat a Norvég Alapból és a hazai központi költségvetés előirányzatából elnyert vissza nem térítendő támogatásból valósult meg. A projektben közreműködő szervezet a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány.

Kraxner Alajos Speciális Foglalkoztató szállásépületének akadálymentesítése

FSZK 1713/2/59

Program címe: „A fogyatékos emberek egyenlő esélyű hozzáférésének biztosítása a szociális ágazatban”

 

Pályázati felhívás címe:„Szociális alap- és szakosított ellátást, valamint gyermekjóléti alap- és gyermekvédelmi szakellátást nyújtó közintézmények akadálymentesítése”

 

Közreműködő Szervezet:Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány

A projekt megvalósítás befejezésének végső dátuma:2010. augusztus 31.

A pályázat a Norvég Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból elnyert vissza nem térítendő támogatásából valósul meg.

 

A projekt teljes költsége:24.997.718.- Ft

A támogatás mértéke:19.998.174.- Ft

A megvalósítás helye:Kraxner Alajos Speciális Foglalkoztató Otthon és Intézményei

2014 Csobánka, Margitliget 0242/5.

A projekt célja:

A pályázat megvalósításával célunk az intézményhez tartozó szállásépület akadálymentesítése első ütemének megvalósítása, melynek során az akadálymentes parkolóhelyek kialakításával biztosítjuk az intézmény mozgássérültek általi teljes értékű megközelítését. Pályázati koncepciónknak része továbbá az épületbe történő bejutás rámpa segítségével történő biztosítása, valamint a szintek közötti függőleges közlekedés személyi felvonó igénybevételével történő megvalósítása. Fentieknek köszönhetően bármely fogyatékossággal élő személy képes lesz kísérő nélkül is akadálymentesen bejutni, és az emeletek között közlekedni. Tekintettel az épületben lakó mozgássérült gondozottak, valamint a látogatóba érkező mozgásukban betegség, baleset, vele született rendellenesség, vagy előrehaladott koruk miatt akadályozott személyek számára jelentős előrelépést jelent a fejlesztés.

Célunk fentieken túl a közösségi helyiségek alkalmassá tétele arra, hogy hallássérült gondozottaink és hozzátartozóik is teljes értékű kikapcsolódásban részesülhessenek az itteni közösségi rendezvények és egyáltalán a mindennapok során. Ennek érdekében a minden szinten megtalálható közösségi helyiségbe indukciós hurok kerül kiépítésre.

Az info-kommunikációs akadálymentesítés keretében az intézmény bejáratánál, továbbá az épületben kontrasztos, káprázatmentes információs táblákat helyezünk el, melyeken nagy betűmérettel és braille írással is feltüntetjük a legfontosabb információkat (fő funkció, megnevezés, stb.). Erre a nehézkesen áttekinthető épület elrendezés és a kiterjedt intézményi terület miatt is szükség van, tehát valamennyi az intézménybe látogató számára lényeges és szükséges eleme ez pályázati koncepciónknak. Az info-kommunikációs akadálymentesítés elveit juttatjuk majd érvényre az egyébként építészeti szempontból releváns projektelemek (rámpa megvalósítás, lift kivitelezés) tekintetében is azzal, hogy kiemelt figyelmet szentelünk majd a kiviteli tervek elkészíttetése és a kivitelezés során ezek olyan formában történő megterveztetésére és megvalósítására, amely hallás- és/vagy látássérültek számára is alkalmassá teszi az akadálymentes, segítő nélküli használatot.

Célunk fentieken túl az is, hogy a megvalósítás során a lehető legkisebb hatást gyakoroljuk közvetlen és tágabb környezetünkre, a keletkező hulladékok megfelelő módon történő ártalmatlanítása által.

A Kraxner Alajos Speciális Foglalkoztató Otthon és Intézményei komplex akadálymentesítése

KMOP-4.5.3-09-2009-0050

Pályázati felhívás címe:„Egyenlő esélyű hozzáférés a közszolgáltatásokhoz (Akadálymentesítés)”

Közreműködő Szervezet: VÁTI Nonprofit Kft. Közép-magyarországi Területi Iroda

A projekt megvalósítás befejezésének végső dátuma:2010. augusztus 31.

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.

A projekt teljes költsége: 16.665.000.- Ft

A támogatás mértéke:14.998.500.- Ft

A megvalósítás helye: Kraxner Alajos Speciális Foglalkoztató Otthon és Intézményei

2014 Csobánka, Margitliget, 0242/5. hrsz.

A projekt célja:

A projekt keretében megvalósul a szállásépület két szintjén a vizesblokkok akadálymentesítése, az itt lévő szobák ajtótokjainak cseréje, és az igazgatási épületegység megközelítését lehetővé tevő rámpa kiépítése. Az épületen belül vezetősávok kialakítását, és az itt lévő közösségi wc-k akadálymentesítését tervezzük. Mindezeket az infokommunikációs akadálymentesítés elvei alapján információs táblák kihelyezése egészít ki. Ennek következtében 125 fő ellátott élettere válik akadálymentessé.

A megvalósítás során folytatott médiatevékenység:

Pomázi Polgár XIX. évf. 9. szám

Akadálymentesen a csobánkai Kraxner Alajos Speciális Foglalkoztató Otthonban

2010. augusztus 31-én ünnepélyes keretek között kerül átadásra az IRMÁK Nonprofit Kft. által fenntartott Kraxner Alajos Speciális Foglalkoztató Otthon és Intézményeiben az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával megvalósult, komplex akadálymentesítésre vonatkozó beruházással megújult épület. A projekt összköltségvetése 16.665.000.-Ft, amelyből 14.998.500.-Ft a KMOP 4.5.3.-09-2009-0050 azonosító számú pályázat keretén belül nyert támogatás.

A beruházásnak köszönhetően az intézmény udvarában egy akadálymentes parkoló és az épület egyszerűbb megközelítését szolgáló kapaszkodókorláttal ellátott lépcsők és rámpa kerültek kiépítésre. A pályázati támogatásból a vizesblokkok átalakítása is valóra vált a lakószárny két szintjén és az igazgatási szárnyban, így használóiknak egyszerűbbé, kényelmesebbé vált a mindennapi tisztálkodás.

Fentieken túl a vonatkozó előírásoknak megfelelően lettek kiépítve a látássérültek számára szükséges vezetősávok és burkolati elválasztó elemek, valamint a mozgássérültek közlekedését segítő korlátok, továbbá a tájékozódást segítő információs táblák.

Társaságunk – az IRMÁK Nonprofit Kft. – továbbra is fokozott figyelmet szentel azon pályázati lehetőségeknek, melyek által egy-egy intézményében a szolgáltatások minőségének fejlesztésére, ezáltal pedig az ellátottak mind magasabb színvonalon történő kiszolgálására nyílik mód. Az IRMÁK cégcsoport, az eddigi sikeres és eredményes együttműködés tapasztalatait felhasználva ezen túl is keresi a közszféra szereplőivel a közös fejlesztés, szolgáltatásnyújtás lehetőségét.

Pomázi Polgár XIX. évf. 5. szám

EU támogatásból valósul meg a Kraxner Alajos Speciális Foglalkoztató Otthon akadálymentesítése

 

Megérdemelt, akadálymentes környezet kerül kialakításra az IRMÁK Nonprofit Kft. által fenntartott csobánkai Kraxner Alajos Speciális Foglakoztató Otthonban az értelmi és testi fogyatékkal élők számára. A beruházás részben egy közel 15 millió forintos, 90%-ban Európai Uniós támogatásban részesült projekt keretében valósul meg. Ezzel a nagyszabású átalakítással lehetősége nyílik a rászorultaknak arra, hogy a fizikai akadályokat – melyek a mindennapi életüket megnehezítik – önállóan, segítség nélkül le tudják küzdeni.

 

Az esélyegyenlőség megteremtésének érdekében számos fizikai, műszaki változtatás került a pályázati tevékenységek körébe. Az intézmény udvarában a kerekes széket használóknak szükséges nagyobb parkolóhely és az épület egyszerűbb megközelítését szolgáló kapaszkodókorláttal ellátott lépcsők és rámpák kerülnek kiépítésre. További segítséget az épületbe való bejutáshoz az asszimetrikus ajtók kialakítása nyújt. A program része továbbá információs táblák kihelyezése, melyeken Braille írásmóddal is feltüntetésre kerül az iránymutatás. A folyosókon a biztonságos tájékozódáshoz kontrasztos színű, anyagában érdes felületű vezetősáv elhelyezése segíti a látássérülteket és a vakbottal haladókat. A vizesblokkok átalakításával használóiknak egyszerűbbé, kényelmesebbé válik a mindennapi tisztálkodás.

 

”Az IRMÁK Nonprofit Kft célja, hogy mind a fizikai, mind az infokommunikációs akadályokat felszámolja, ezáltal olyan környezetet teremtsünk, amely a fogyatékkal élő személyek környezethasználati lehetőségeit és korlátait is figyelembe veszi.”- mondta Bárány Sándor, az IRMÁK Nonprofit Kft. fejlesztési igazgatója.

 

„A Kraxner Alajos Speciális Foglalkoztató Otthon és Intézményei komplex akadálymentesítése” című, KMOP-4.5.3.-09-2009-0050 azonosítószámú projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg, melynek kedvezményezettje az IRMÁK Nonprofit Kft. A beruházás teljes összege 16.665.000.-Ft, melyből az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatás mértéke 14.998.500.-Ft.

A projekt megvalósulása képekben:

KMOP-4.5.3-09-2009-0050

Az IRMÁK Kht. albertirsai szállásépületének komplex akadálymentesítése

KMOP-4.5.3-09-2009-0030

Pályázati felhívás címe:“Egyenlő esélyű hozzáférés a közszolgáltatásokhoz (Akadálymentesítés)”

Közreműködő Szervezet:VÁTI Nonprofit Kft. Közép-magyarországi Területi Iroda

A projekt megvalósítás befejezésének végső dátuma:2010. augusztus 31.

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.

A projekt teljes költsége: 33.102.979.- Ft

A támogatás mértéke:29.792.681.- Ft

A megvalósítás helye:Albertirsai Speciális Foglalkoztató Otthon és Intézményei

2730 Albertirsa, Köztársaság u. 115.

A projekt célja:

A projekt keretében a célterületen akadálymentes parkolók kialakítására, a szállásépületen belüli függőleges közlekedést biztosító lift beépítésére, továbbá a vizesblokkok és közlekedők akadálymentesítésére kerül sor, melyet az infokommunikációs akadálymentesítés elvei alapján eszközbeszerzés, honlap akadálymentesítés egészít ki. Ennek következtében 82 fő fogyatékos személy élettere válik teljes értékűvé, a nyújtott szolgáltatások komplex akadálymentesítése következtében.

 

A megvalósítás során folytatott médiatevékenység:

Albertirsai Hiradó XXII. évf. 9. szám

Akadálymentesen az Albertirsai Speciális Foglalkoztató Otthonban

2010. augusztus 26-án ünnepélyes keretek között kerül átadásra az IRMÁK Nonprofit Kft. Albertirsai Speciális Foglalkozató Otthonban az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával megvalósult, komplex akadálymentesítésre vonatkozó beruházással megújult épület. A projekt összköltségvetése 33.102.979.-, amelyből 29.792.681.-Ft a KMOP 4.5.3.-09-2009-0030 azonosító számú pályázat keretén belül nyert támogatás.

A beruházásnak köszönhetően az intézmény udvarában akadálymentes parkolók és az épület egyszerűbb megközelítését szolgáló kapaszkodókorláttal ellátott lépcsők és rámpa kerültek kiépítésre. Személyi felvonó beépítése által biztosítottá vált a szintek közötti akadálymentes közlekedés. A pályázati támogatásból a lakószárnyban lévő vizesblokkok átalakítása is valóra vált, így használóiknak egyszerűbbé, kényelmesebbé vált a mindennapi tisztálkodás.

Fentieken túl a vonatkozó előírásoknak megfelelően lettek kiépítve a látássérültek számára szükséges vezetősávok és burkolati elválasztó elemek, valamint a mozgássérültek közlekedését segítő korlátok, továbbá a tájékozódást elősegítő információs táblák.

Társaságunk – az IRMÁK Nonprofit Kft. – továbbra is fokozott figyelmet szentel azon pályázati lehetőségeknek, melyek által egy-egy intézményében a szolgáltatások minőségének fejlesztésére, ezáltal pedig az ellátottak mind magasabb színvonalon történő kiszolgálására nyílik mód. Az IRMÁK cégcsoport, az eddigi sikeres és eredményes együttműködés tapasztalatait felhasználva ezen túl is keresi a közszféra szereplőivel a közös fejlesztés, szolgáltatásnyújtás lehetőségét.

Albertirsai Hiradó XXII. évf. 5. szám

EU támogatásból valósul meg az Albertirsai Speciális Foglalkoztató Otthon akadálymentesítése

Megérdemelt, élhetőbb környezet kerül kialakításra az IRMÁK Nonprofit Kft. által fenntartott Albertirsai Speciális Foglakoztatási Otthonban az értelmi és testi fogyatékkal élők számára. A beruházás közel 33 millió forintos, 90%-ban Európai Uniós támogatásban részesült projekt keretében valósul meg, ezzel biztosítva az európai normáknak megfelelő életkörülményeket.

Az esélyegyenlőség megteremtésének érdekében számos fizikai, műszaki változtatás került a pályázati tevékenységek körébe. Az intézmény udvarában a kerekes széket használóknak szükséges nagyobb parkolóhely és az épület egyszerűbb megközelítését szolgáló kapaszkodókorláttal ellátott lépcsők és rámpák kerülnek kiépítésre. A mozgásukban is korlátozott személyeknek az épület szintjei között a közlekedést felvonó teszi majd könnyebbé. A folyosókon a biztonságos tájékozódáshoz kontrasztos színű, anyagát tekintve érdes felületű vezetősáv elhelyezése segíti a látássérülteket és a vakbottal haladókat. A vizesblokkok átalakításával, használóiknak egyszerűbbé, kényelmesebbé válik a mindennapi tisztálkodás. A számítástechnikai fejlődéseket követve, és az egyre bővülő internet felhasználókról is gondoskodva került bele a projektbe a szervezet honlapjának fejlesztése, mely előrelépést jelent a gyengén látóknak, hiszen a betűméret növelésével egyedül is képesekké válnak az olvasásra.

„Legfontosabb elvünk az volt, hogy lakóink számára életkörülményeiknek és igényeiknek megfelelő környezetet teremtsünk” – mondta Bárány Sándor az IRMÁK Nonprofit Kft., mint az intézmény fenntartójának fejlesztési igazgatója. „Társaságunk ezt követően is nagy hangsúlyt fektet a kliensei életminőségének javítását célzó fejlesztésekre, az esélyegyenlőség megteremtésére, és az élhetőbb környezet kialakítására.”

Az „IRMÁK Kht. albertirsai szállásépületének komplex akadálymentesítése” című, KMOP-4.5.3-09-2009-0030 azonosítószámú projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg, melynek kedvezményezettje az IRMÁK Nonprofit Kft. A beruházás teljes összege 33.102.979.- Ft, melyből az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatás mértéke 29. 792.681.- Ft.  A projekt várható befejezése 2010. augusztus 31.

A projekt megvalósulása képekben:

ROP 3.2.2 „Új foglalkoztatási lehetőségek a munkaerőpiacról kiszorult emberek számára”

KMOP-4.5.3-09-2009-0030

Az IRMÁK Kht. az „Új foglalkoztatási lehetőségek a munkaerőpiacról kiszorult emberek számára” című pályázatához az Európai Unió támogatást nyújtott. A program keretében Albertirsa és Csobánka helyszíneken összesen 35 hátrányos helyzetű, fogyatékkal élő és esetenként tartósan munkanélküli ember két éven át tartó képzése valósult meg, mely során képessé váltak biokertészkedésre és egyéb, a közterületek karbantartásával kapcsolatos munkák elvégzésére. Ez megkönnyíti számukra a társadalomba, a munka világába való be- ill. visszailleszkedést, könnyebbé téve az ők és hozzátartozóik mindennapi életét. A támogatás igénybevétele, felhasználása, az azzal történő elszámolás, a kapcsolódó ellenőrzés, stb. szabályainak, a Szerződő Feleket megillető jogok és terhelő kötelezettségek meghatározása érdekében 2006. szeptember 01.-i dátummal szerződést kötöttünk, és a kétéves munka megkezdődött. A projekt 2008. augusztus 31-én sikeresen befejeződött a pályázat megírásakor magunk elé kitűzött célok maradéktalanul teljesültek.

A projektben partnereink voltak: 

Csobánka Község Polgármesteri Hivatala,

ÉSSZIOSZ Munkaügyi Központ Szentendrei Kirendeltsége

IRSAI Kft.

További, korábbi projektjeink:

Bővebben az Intézményi Munkahelyi Gyakorlat programról

Bővebben a KMOP-4.5.3-tabor-0033 „Irmák Kht. Idősek Otthona B. épület komplex akadálymentesítése” projektről.

2006. Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány – Intézményi Támogatott Foglalkoztatás

2005. Fogyatékosok Esélye Közalapítvány – Intézményi Munkahelyi Gyakorlat

2005. ICSSZEM – A szociális szolgáltatások keretein belül történő rehabilitációs foglalkoztatási formák  fejlesztése, modellezése

2004. ICSSZEM – Nappali Ellátás kialakítására 2003. Fogyatékosok Esélye Közalapítvány – Vizsgálati és fejlesztő eszközök beszerzése

2002. SZCSM – Lakóotthon építésre 2001. Fogyatékosok Esélye Közalapítvány – Életvitel Gyakorlatok

IRMÁK Cégcsoport

Társaságunk 2000. szeptemberi kezdete óta Magyarország egyik legnagyobb civil szociális szolgáltatójává nőtte ki magát, jelenleg napi szinten nagyjából 550 fő ellátottal. Szolgáltatásaink közé tartozik a szociális és idősellátás, és a támogatott lakhatás szolgáltatások nyújtása.